ARTIKEL 1 – Definities
 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 Algemeen ARTIKEL 3 - Het aanbod 3 ARTIKEL 4 - De prijs 3 ARTIKEL 5 - De Overeenkomst 4 ARTIKEL 6 - De betaling 4 ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd 4 ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 4 ARTIKEL 9 - Conformiteit 4 ARTIKEL 10 - Garanties 4 ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst 5 ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid 5 ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid 6 Overeenkomst op afstand ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 6 Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging 7 ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom 8 Klachten en geschillen ARTIKEL 17 - Klachten 8 ARTIKEL 18 - Geschillenregeling 8 ARTIKEL 19 - Nakomingsgarantie 9 Slotbepalingen ARTIKEL 20 - Afwijking 9 ARTIKEL 21 - Wijziging 9 ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten 10 3

 

ARTIKEL 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon een aanbod doet of een
Overeenkomst sluit betreffende een Product;

Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Klassiek&Modern goudsmederij en de Consument.

 Algemeen

ARTIKEL 3 - Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
 

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is.

ARTIKEL 4 - De prijs
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

4 ARTIKEL 5 - De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 6 - De betaling
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

ARTIKEL 9 - Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 - Garanties
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken 5 die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende Product.

3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.

4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan, heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De Ondernemer zal de Consument,
           a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of  
           b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of 6 regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.

5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product.

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand; g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer. 7

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen. Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging

ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de 8 werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:
a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan.

 

 Klachten en geschillen

ARTIKEL 17 - Klachten en bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

2. Indien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904 2270 AX Voorburg, tel. 070 386 62 48) voor een bemiddelingspoging of zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een oplossing heeft geleid.

ARTIKEL 18 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een geschil 9 ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken is opgelost.

3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-Consumenten
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business)

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Klassiek&Modern goudsmederij en consumenten.

2. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

3. Klassiek&Modern goudsmederij is een goudsmederij en atelier. Als zodanig houdt Kitty de Graaf - goudsmid zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

4. Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.


Artikel 2 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon een aanbod doet of een
Overeenkomst sluit betreffende een Product;

Overeenkomst: overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen.


Artikel 3 - Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren;
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is.


Artikel 4 - Vaststelling van de prijs:
1. De prijs die is overeengekomen is tussen de Ondernemer en de Consument is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. De Ondernemer geeft dan zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs zal afhangen.

2. Van de tussen Ondernemer en de Consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en de ondernemer nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien tussen de Ondernemer en een Consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat de Ondernemer overgaat tot de vervaardiging, is de Consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De Consument dient dan echter wel de tot op dat moment door X gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan de ondernemer te voldoen.


Artikel 5 - De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig.


Artikel 6 - De betaling
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door de ondernemer aan te wijzen rekening. De Consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van de Ondernemer over te gaan tot verrekening.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

4. Indien de Consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. De Ondernemer heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan de Ondernemer, zonder ingebrekestelling, aan de Consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de Consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan de Ondernemer de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
5. Indien de overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de Consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft de Ondernemer een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de Consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

6. De Ondernemer is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de Consument in rekening te brengen. De Ondernemer dient in dit verband tussentijds aan de Consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is de ondernemer, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de Consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.


Artikel 7 - Intellectuele eigendommen
De door de Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, niet toegestaan.


Artikel 8 - De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

5. De Ondernemer is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de Consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
6. Indien de Consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal de Ondernemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de Consument in rekening te brengen. De Ondernemer dient in dit verband tussentijds aan de Consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is de Ondernemer, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de Consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.


Artikel 9 - Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
1. Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de Consument aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van de ondernemer kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Consument de Ondernemer niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

2. Bij het in bewaring geven van een zaak zal de Ondernemer de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van de Ondernemer komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

3. Dadelijk nadat levering, als omschreven in 7.1, heeft plaatsgevonden draagt de Consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

4. De eigendom van een door de Ondernemer te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de Consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de Consument, volledig aan de Ondernemer zijn voldaan.

5. De Ondernemer zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De Consument zal aan de Ondernemer alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.


Artikel 10 - Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen.


Artikel 11 - Garanties
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

2. De Consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de Consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 14 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan de Ondernemer mede te delen.

3. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, niet- inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, normale slijtage, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

4. Klachten met betrekking tot de zichtbare en niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelen bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan de Ondernemer te worden meegedeeld.

5. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de Consument jegens de Ondernemer met betrekking tot de betreffende gebreken.
6. Indien de Consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Ondernemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.


ARTIKEL 12 - Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overeenkomst op afstand


Artikel 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.

3. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

4. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn als wel de genoemde levertijd van het bestelde product. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

5. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

6. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

7. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

8. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

9. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
- het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan; - dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
- de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.
- het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
- de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
- de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

10. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.

11. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen. Reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging.


Artikel 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de 8 werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:
a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.


Klachten en geschillen


Artikel 16 - Klachten en bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt zoals omschreven in artikel 11. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.


Artikel 17 - Forumkeuze en rechtskeuze:
1. Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van de Ondernemer zich bevindt.

2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 goudsmid Alisa - Voor uw eigen persoonlijke sieraad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel